Hovedmålet for opplæringen:


Målet med opplæringen er at eleven etter å ha gjennomført opplæringen skal ha den kompetanse
som er nødvendige for at du skal kunne kjøre på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdighet, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som

- Er trafikksikker
- Gir god samhandling
- Fører til god trafikkavvikling
- Tar hensyn til helse, miljø og andres behov og er i samsvar med gjeldende regelverk-
Det som er viktig å merke seg her, er at hovedmålet skal nås for å bestå førerprøven.

Opplæringen er delt i 4 trinn.

Trinn 1: Trafikalt Grunn Kurs

Trinn 2: Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 3: Trafikal del

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Veien til målet

Øvelseskjøring for klasse B, kan starte fra fylte 16 år. Dette gir deg mulighet til å få
mengdetrening og erfaring før du begynner å kjøre bil på egen hånd. Merk deg at det er
tre forskjellige muligheter når du skal ta førerkort kl. B.

1. All opplæring på trafikkskolen.
2. Et samarbeid mellom trafikkskolen, ledsager og elev.(LSO)
3. En kombinasjon av trafikkskolen og privat øving.

Noe av opplæringen er obligatorisk. De obligatoriske delene som består av kjøring i trafikk
( forbikjøring og langtur ), glattkjøring og mørkekjøring utgjør til sammen 9.5 timer.

Privat øvelseskjøring

Regler for privat øvelseskjøring:

Eleven: Gjennomført Trafikalt Grunnkurs og ha bevis for dette, ha riktig alder samt ha med ID bilde
Ledsager; være minst 25 år og hatt førerkort klasse B sammenhengende de siste 5 årene.
Bilen; 1 ekstra innvendig speil og rød L på hvit bunn bak på bilen.

Brytes disse reglene regnes kjøringen som ulovlig øvingskjøring.

Opplæringen foregår etter planer som er fastsatt av Vegdirektoratet.

Vår trafikkskole gir profesjonell undervisning slik at all opplæring ved skolen sikrer kvalitet.
Myndighetene har laget normalplan (læreplan) til de enkelte førerkortklasser. Dette er gjort for
å sikre en enhetlig ramme for opplæringen. Læreplanen tar hensyn til at førerrollen ofte er
vanskelig og at kjøringen stiller store krav til førerens dyktighet. En viktig oppgave for
føreren er å innhente og bearbeide informasjon. I din nye rolle som motorvognfører skal
du utføre korrekte handlinger med presisjon og flyt på grunnlag av valg som gjør kjøringen
sikker og miljøvennlig. I den praktiske delen av opplæringen må du derfor få kyndig
veiledning og trening nok til å utvikle en kjøreatferd som vil gi økt trafikksikkerhet og
trivsel. Det er derfor avgjørende at kjøreopplæringen får så god kvalitet som mulig.
Normalplanen er med å sikre kvaliteten i føreropplæringen ved at målene er retningsgivende
for opplæringen og førerprøven. Læreplanen er delt i en teoretisk og en praktisk del. De
teoretiske kunnskapene skal understøtte Kjøreøvelsene og vil bli utdypet og tilpasset det
gradvis stigende nivået i opplæringen.
Møt godt forberedt.

Det lønner seg å møte godt forberedt til undervisningen. Det gjelder både teorikurset og kjøretimene. Ved å forberede deg til timene får du bedre innsikt og forståelse og kortere opplæringstid.

Etter endt kjøretime vil læreren gi deg en oppsummering om hvordan timen har gått. Læreren vil også fortelle hva som skal øves i neste time, og hva du skal forberede deg på.

Læreren er pålagt å føre opplæringskort, – her skrives hva som er gjennomgått i hver time og andre ting som angår opplæringsframdriften.

Førerkort garanti

For de fleste er målet å få førerkort med minst mulig timer og billigst mulig. For og få førerkort må en inneha de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige. Dessverre er det en del som stryker til førerprøven. Årsaken til at en stryker kan nok være forskjellige, men i de fleste tilfeller er det et en rett og slett ikke er flink nok i alle situasjoner.

Alle som framstilles til førerprøven gjør så godt de kan for å stå. Her hos oss har vi sett litt nærmere på stryk/bestått statistikken. Vi har funnet ut at de som tar den opplæringen som vi mener de bør ha og framstilles til førerprøve når vi anbefaler det, består som regel førerprøven på første forsøk. Det viser seg også at denne kategori elever heller ikke får noe dyrere førerkort enn andre.(En stryk koster det samme som 4.27 kjøretimer.)

Med denne bakgrunn vil vi tilby deg førerkortgaranti. For å få denne garantien må du skrive opplæringskontrakt med oss. Skulle du mot formodning likevel stryke til førerprøven, tar vi omkostningene på oss ved den nye prøven, unntatt gebyrene til staten.

Dersom dette er noe for deg, ta kontakt med daglig leder for nærmere informasjon og skriving av kontrakt.

Avsluttende vurdering.

Etter endt opplæring avholder skolen en teoretisk og praktisk vurdering av kunnskaper og ferdigheter. Denne vurderingen fastsetter om du har et høyt nok faglig nivå til å bestå førerprøven.
Førerkort og aldersgrenser

FØRERKORT KLASSE A, MOTORSYKKEL

A 1,lett MC.
Øvelseskjøring fra fylte 15 år.
Praktisk førerprøve tidligst på 16 årsdagen.

Mellomklasse MC.
Øvelseskjøring fra fylte 17 år.
Praktisk førerprøve tidligst på 18 årsdagen.

Tung MC
Øvelseskjøring fra fylte 17 år.
Praktisk førerprøve tidligst på 20 årsdagen.
FØRERKORT KLASSE B, PERSON-/VAREBIL.

Øvelseskjøring fra fylte 16 år.
Praktisk førerprøve tidligst på 18 årsdagen.
FØRERKORT KLASSE T, TRAKTOR

Øvelseskjøring fra fylte 15 år (på offentlig vei)
Praktisk førerprøve tidligst på 16 årsdagen.
Teoriprøve; – alle klasser… tidligst 10 dager før en har oppnådd førerprøvealder.

For å få avlegge førerprøve første gang må opplæringen starte før vedkommende fyller 71 år, og førerprøven må være bestått før fylte 72 år.

Sperrefrist.

Politiet har i spesielle tilfeller og etter spesielle regler, myndighet til å utsette førerprøven og utstedelse av førerkort. Dersom du har sperrefrist kan du heller ikke øvelseskjøre uten spesiell tillatelse. De mest vanlige grunner og utsettelsestid:
· Kjørt uten førerkort:… minst 6 måneder
· Kjørt uten førerkort og forvoldt større skade… minst 12 måneder
· Straffet eller dømt for beruselse… inntil 2 år
· Kjøring som ville medført inndragelse… minstetid eller for alltid
· Mistanke om straffbart forhold… inntil 3 måneder

 

Søknad om førerkort.

Søknaden skrives på fastsatt skjema som du får utlevert hos oss. Fyll ut søknaden så nøyaktig du kan. Alle opplysninger søknadsskjemaet spør om, må besvares. Om nødvendig, be om hjelp.

Søknadsskjemaet med eventuelle bilag kan leveres til vår trafikkskole, vi besørger den videre til trafikkstasjonen.

Fra søknaden leveres trafikkstasjonen og til den er ferdig behandlet, regner vi i gjennomsnitt at det tar en måned.

Lever søknaden i god tid.

Førerprøven.

Førerprøven består av en teoretisk og en praktisk del. Teoriprøven har 45 spørsmål, en del av spørsmålene har flere riktige svar. Du får 90 min. til å besvare prøven. Dersom du har lese/skrivevansker kan prøven utvides, eller du får bruke spesielle hjelpemidler og i noen tilfeller muntlig prøve. Dersom du har spesielle behov, gi oss på skolen beskjed.

Den praktiske prøven avlegges etter en standardisert rute: Prøven har en varighet på ca.60 min.

 

Midlertidig førerkort.

Ved førstegangsutstedelse av førerkort klasse B, vil du få en prøvetid på 2 år. Dersom du får førerkortet inndratt i denne tiden P.G.A. brudd på trafikale atferdsregler må du avlegge full førerprøve for å få ut nytt førerkort. Ved bestått ny prøve, vil du få utstedt førerkort med ny prøveperiode på 2 år. Dersom du ikke gjennomfører kurs i mørkekjøring før førstegangsutstedelse av førerkort klasse B, må du innen 1.mars det påfølgende året gjennomføre et slikt kurs. Kursbeviset må du framvise på trafikkstasjonen for å få nytt førerkort.

Timebestilling:
Bestilling av første kjøretime gjøres best ved henvendelse til teorilærer, eller ved å henvende til kontoret i åpningstiden. De neste timene avtaler du fra time til time med læreren din.

Møter du IKKE opp til en avtalt time må du likevel betale for timen – dersom du ikke har meldt fra. Siste frist for avbestilling er 24 TIMER.
Vi på vår side lover å gi deg beskjed i så god tid som mulig, dersom vi beklageligvis må avlyse en time.

Timekort.

Når du starter på den praktiske opplæringen får utlevert timekort. I timekortet førerlæreren inn de timene dere avtaler, når timen er og hvor du skal møte opp. Kortet skal medbringes til hver time.

Taushetsplikt.

Vi gjør oppmerksom på at alle på vår trafikkskole har taushetsplikt. Ta gjerne kontakt dersom du føler behov for en samtale.

Betaling.

Dersom ikke annet er avtalt, skal all betaling skje kontant etter hver kjøretime. Alt skal være betalt før oppkjøringen.